Сряда, 17 Април 2024 г.

Проведе се заседание на Областна епизоотична комисия във връзка с появилия се птичи грип в Добричко и Хасковско

В залата на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна комисия по епидемии и и епизоотии, свикана от областния управител Ивелин Статев. Поводът за заседанието са констатирани огнища на заболяването "инфлуенца по птиците" в областите Добрич и Хасково, във връзка с което има централна и областна заповед на специализираните органи.

В заповедна на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра с директор д-р Себахтин Халид се казва: "На основание чл. 31, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, чл.65 от ЗВД, и в изпълнение на Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ с № РД11-2138/20.10.2017 г., във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца (грип) по птиците в областите Добрич и Хасково,

НАРЕЖДАМ:
I. Да се приведат структурните звена на ОДБХ в състояние на повишена епизоотична готовност.
1. Да се приведе в експлоатационна готовност наличната дезинфекционна техника;
2. Да се организират съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества, Ловно-рибарските дружества и Държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи и синантропни птици.

II. Официалните ветеринарни лекари и регистрирани вет. лекари, обслужващи животновъдните обекти:
1. Да актуализират регистрите на птицевъдните обекти и люпилните на територията на област Силистра.
2. Да извършат проверки на действащите птицевъдни обекти и люпилни за съответствие с изискванията на Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и издаване на предписания за спазване на принципа "всичко пълно - всичко празно" за всяко помещение.
3. Да осъществяват постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурносг в регистрираните птицевъдни обекти;
4. Да извършват периодични клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца да вземат проби от домашни и диви птици за вирусологични изследвания.

III. Кметовете на населените места (съгл.чл.133, т.1 от ЗВД), официалните ветеринарни лекари и регистрираните вет.лекари, да разпоредят на собствениците на птицевъдните обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД и категория "лично стопанство", следното:
1. Да не допускат излизането на птиците извън помещенията на отглеждане.
2. Да осигурят оптимални условия за предотвратяване на контакти между птици, живеещи в дивата природа и домашните птици.

IV. Да спазват изискването за фуража, с който се изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения.

V. Да се създадат условия в стопанствата тип "лично стопанство" за разделно отглеждане на домашните патици и гъски от другите домашни птици от кокошев вид, а в обектите, регистрирани по чл.137 от ЗВД, да не се отглеждат едновременно водоплаващи и други видове птици.

VI. Във фермите, регистрирани по чл. 137 от ЗВД да се спазва условието, че в едно помещение се отглежда само птици от една технологична група. Да не се допуска превишаване на капацитета на птицевъдния обект, съобразно разрешения, определен в Удостоверението за регистрация на обекта.

VII. Собствениците на домашни птици, ловците и служителите на държавните горски и ловни стопанства, незабавно да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ обекта, кмета на населеното място или официалния лекар за съответната община при завишена смъртност или отклонение в здравословното състояние на домашните и дивите птици.

VIII. Зареждането на птици в птицевъдни обекти на територията на област Силистра да се извършва при следните изисквания:
3. Зареждането на птици се извършва единствено в обекти, регистрирани по чл.137 от ЗВД;
4. Три дни преди зареждането, собственика на обекта писмено уведомява за зареждането официалния ветеринарен лекар, отговарящ за общината, на чиято територия се намира птицевъдния обект;
5. Официалният ветеринарен лекар по т.2 присъства при зареждането на обекта с новата партида;
6. В рамките на 21 дни от зареждането, официалният ветеринарен лекар извършва проверка на място;
7. При съмнение за инфлуенца, официалният ветеринарен лекар взема проби за вирусологично изследване.

Всяка проверка на птицевъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД, да се документира с констативен протокол. За констатираните нередности и нарушения на нормативната база, на собственика на животновъдния обект да се налага административна санкция, предвидена в ЗВД и да се връчва предписание с кратък срок за изпълнение.

Настоящата заповед отменя заповед № РД 10-420/23.10.2017 г.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на нач. отдел ЗЖ към ОДБХ Силистра д-р В. Милчев".

Д-р Милчев докладва пред областния управител Ивелин Статев, неговия заместник Стоян Бонев и пред членовете на комисията в присъствието на представители на медиите относно т. 1 в дневния ред: Разглеждане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта "инфлуенца по птиците" на територията на област Силистра. Мерките се съдържат в заповедта, текстът от който бе публикуван по-горе.

Комисията взе следното решение:
"Областният управител да издаде заповед със следните превантивни мерки:
- незабавно свикване на общинските епизоотични комисии; забрана за провеждане на пазари и изложби на птици на територията на областта;
- ограничаване на контакта между домашни птици и птици, живеещи в дивата природа;
- съхраняването на фуража за изхранване на птиците да става в закрити помещения;
- при констатиране на заболяване и смъртност по птиците да се уведоми незабавно обслужващия ветеринарен лекар и кмета на населеното място;
- при установяване на смъртност при дивите птици, надвишаваща нормалното, ловно-рибарските дружества да предприемат незабавни действия по вземане на проби, за да се установи дали става въпрос за инфлуенца.

Facebook коментари