Сряда, 17 Юли 2024 г.

Одобриха ученическите проекти по програмата "Младежта срещу насилието и наркотиците"

От 23 октомври 2017г. пет ученически групи започнаха реализирането на проекти по превенция на зависимости, противоправно и рисково поведение и промотиране на здравословен и безопасен начин на живот сред деца и млади хора. Изпълнението на проектите е в рамките на конкурсна сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците", финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра.
Проектните дейности са насочени към една или повече области на действие – превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите; превенция на употребата на психоактивни вещества; превенция на рисково поведение в интернет пространството; дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите; дейности по промотиране на пътна безопасност.
Целевите групи по проектите са деца и млади хора на възраст от 7 до 19 години.
Заложените в проектите дейности ще се реализират за период от 1 месец – от 23 октомври 2017 г. до 24 ноември 2017 г.
Одобрените от Комисията за разглеждане на подадените проектни предложения (създадена със Заповед №ЗК-1718/09.10.2017 г. на Кмета на Община Силистра) проекти са следните:
1. Проект "Сексуално здраве" на група "Съмишленици" (ПЗГ "Добруджа"), с одобрен бюджет 755,00 лв.;
2. Проект "Очи в очи с илюзията" на група " Алтруист" (ПГСУАУ "Атанас Буров"), с одобрен бюджет 861,30 лв.;
3. Проект "Движи се безопасно" на група "Ентусиасти" (ПГМТ "Владимир Комаров") с одобрен бюджет 844,50 лв.;
4. "Да си добър е лесно" на група "Жълтите жирафи" (СУ "Н. Й. Вапцаров") с одобрен бюджет 810,00 лв.;
5. "Едно семейство" на група "Цветна дъга" (СУ "Н. Й. Вапцаров") с одобрен бюджет 810,00 лв.;
Общото одобрено финансиране за реализиране на петте проекта е в размер на 4080,80 лв.
В кандидатстващите групи участват 76 деца и младежи, а очакванията им са идеите и посланията на проектите им да достигнат до близо 2 500 техни връстници, до родители, учители и до обществеността като цяло.

Facebook коментари