Сряда, 05 Октомври 2022 г.

Детска градина "Нарцис" реализира проект по Програмата Еразъм+

Днес, 20 октомври 2017 г. ( петък), от 16:30 ч., в хотел Данубе, Синият салон, ще бъде представен Projet №: 2017-1-FR01-KA219-037124 « Tous diff?rents et alors? Pratiques p?dagogiques pour une ?cole de la r?ussite pour tous! »
Проект: « Всички различни и какво от това? Педагогически практики в детската градина за успеха на всички! » и да се срещнем с представители на страните, участници в проекта.
И тази година Детска градина "Нарцис" спечели финансиране по проект, този път по Програма Еразъм+, на стойност 17 590 евро. Темата на проекта е "Всички различни и какво от това? Педагогически практики в детската градина за успеха на всички". Координатор по проекта е Франция, а партньори са България, в лицето на Детска градина "Нарцис", Румъния, Гърция и Естония. Проектът е за срок от 2 години, като през това време ще се организират международни визити за обмен на добри практики. Първата работна среща, на която България е домакин, ще се проведе от 20 до 22 октомври 2017 г., в гр. Силистра. Целите и задачите по проекта от българска страна са свързани с това, да покажем, че всички народи по света са различни, но едно от нещата, които ни обединява, е фолклорът, който всяка страна притежава. Основен приоритет на проекта: осигуряване на равен старт на всяко дете да се развива и напредва, независимо от неговия социален ататус, етническа принадлежност, цвят на кожата, религия, култура, увреждане или липса на такова. Планираните дейности и обмен ще дадат на децата колективен опит, чрез който те ще участват в тях като истински актьори, а не като пасивни зрители, ще изживеят културното разнообразие. Обменът на практики и инструменти, споделени от учителите-партньори, ще помогнат на всички деца за напредък в ученето и да приемат по-добре различието. Основни цели на проекта: да се подготвят всички деца да бъдат отговорни граждани, способни да допринесат за развитието на демократично, приобщаващо и плуралистично общество, отворено към други култури. Да се променят учебните практики за насърчаване на включването на цецата в дейносте, с оглед на това, всяко дете да намери своето място в детската градина и училището. Да се осигурят равни възможности за социална еманципация на всички деца.
Поканват се всички заинтересовани страни

Facebook коментари