Вторник, 05 Декември 2023 г.

Езикова гимназия "Пейо Яворов" – отново спечелен европейски проект

И тази година Гимназията спечели финансиране на стойност 24 050 евро за проект на тема: "Да отглеждаме мира чрез универсалното братство" от Програма ЕРАЗЪМ + . Избраната тема дава възможност да се формира активна гражданска позиция както на ученика, така и на родителя, и на учителя, защото културата на мира в глобализирания свят е в нова социокултурна среда заради агресивните прояви на тероризма.
Основната цел е да се осмислят и възприемат като необходими гражданските, културните и европейските ценности за солидарност, отказ от дискриминация и развиване на хуманитарна устойчивост в личностната перспектива на ученика. Партньорите от шест държави – България /гр. Силистра/, Франция /гр. Марсилия/, Гърция /гр. Каламата/, Италия /гр. Модена/, Кипър /гр. Пафос/, Германия /гр. Фрайбург/ имат амбицията да създадат мрежа от училища на мира. Така ще се опознае културата на мира в тези страни и всеки ще опознае другия чрез уважението и респекта от постигнатото. От изключително важно значение са десетте цели на проекта, които обединяват екипите и учениците от шестте страни: Да се подобри практическото ниво на чуждия език; Да се намали броят на учениците в риск в училищата, участници в проекта; Да се намали с 80 % броя на отсъствията на учениците, пряко включени в проекта; Да се намали с 5% броя на немотивираните ученици; Да се приложат и разпространят във всяко училище поне три нови иновационни метода, целящи включването на учениците със специфичен профил; Да се създаде мрежа от училища на мира на европейско ниво; Да се запознаят учениците от проекта от седемте училища с ясни и конкретни европейски перспективи в областта на културата на мира, създавайки хуманитарна динамика на личността; Културата на мира да се основава на изучаването на европейски и граждански ценности; Да се създаде устойчиво сътрудничество с партньорите по проекта; Да се подобри качеството на преподаване чрез изучаване на добрите практики, наблюдавани при партньорските училищни среди. Проектът е планиран в рамките на две години – 2017 – 2019 и резултатите ще се измерват в четири оси: 1. Резултати, свързани с компетентностите на учениците, 2. Да се придаде нов смисъл на преподаване чрез реализиране на междупредметните връзки, 3. Ролята на управленския екип на училището като партньор в дейностите, 4. Ролята на училището партньор за изграждане на култура на мира сред общността. Координатор на проекта за ЕГ "Пейо Яворов" е г-жа Златка Димитрова, отговорник по ИТ е г-жа Димитричка Павлова, отговорник по качеството на дейностите е г-жа Маргарита Павлова, отговорник за връзки с обществеността е г-жа Ванушка Димитрова. Работните езици по проекта са френски език и английски език.

Facebook коментари