Събота, 26 Ноември 2022 г.

Работна среща по процедура "ОТКРИЙ МЕ" В ОИЦ-СИЛИСТРА

Екипът на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работна среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура "Открий ме". Участие в събитието взеха представители на всички заинтересовани страни по процедурата – неправителствени организации, доставчици на социални услуги, общини, директори на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Целта на срещата бе насърчаване и обсъждане на възможности за подготовка и изпълнение на партньорски проекти на територията на област Силистра.
Експертите от ОИЦ представиха условията за кандидатстване по процедурата, като акцентираха на допустимите дейности и разходи, както и на електронния формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).
С изпълнение на проекти по схемата "Открий ме" се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. Така те ще могат да поемат самостоятелно живота си извън институцията.
Кандидатите ще могат да разработят и прилагат програми за индивидуална и групова работа и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите. С изпълнението на проектите ще се компенсира липсващата семейна среда и умения за общуване, работа, учене, професионален избор и развитие. Ще се подкрепя развитието на талантите у младите хора.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е насочена към деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Общият бюджет е 4 000 000 лв. до края на 2020 г., Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв.
Допустими за кандидатстване бенефициенти са неправителствени организации, доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.11.2017 г., 17:30 ч.

Facebook коментари