Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Учредиха МИРГ в Силистра

На 5 септември 2017г. се проведе събрание за учредяване на сдружение" Местна инициативна рибарска група- Силистра"/ МИРГ/. Учредители са 30 физически и юридически лица , а Сдружението има характер на публично- частно партньорство. Събранието прие устав , избра име, седалище и адрес, Колективен управителен орган, Управителен съвет /УС/, Контролен съвет/ КС/ и прие правила за организацията, изпълнението и управлението на сдружението "Местна инициативна група" . За председател на сдружението бе избран д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра. Председател на КС е Валентин Иванов.
Една от основните цели и задачи на МИРГ е изработване на Стратегия за развитие на нашата рибарска област на територията на община Силистра. Същността на тези местни инициативни групи се състои в това, че те работят като сдружения съгласно публичното – частно партньорство по принципа на "Воденото от общностите местно развитие". С изготвената Стратегия МИРГ може да кандидатства по мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" .
Учредяването на МИРГ е по договор №BG 14 MFOP 001-4.001-0008 "Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ Община Силистра" , финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство."

Facebook коментари