Събота, 26 Ноември 2022 г.

В Силистра обсъждаха трансграничен проект

Община Силистра участва вчера /30.08.2017Г./ в кръгла маса за обществено и експертно обсъждане по Проект "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България", с регистрационен номер 15.2.1.067, финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., който се реализира от АДО " Дунав".

Общественото обсъждане започна с представяне на резултатите от интегрираното предварително проучване на римското културно-историческо наследство в българо-румънския трансграничен регион/ на територията на 7 области в Румъния и 8 области в България/. По темата докладва г-жа Мария Цанкова - Изпълнителен директор на Асоциацията. Маршрутът ще включва набор от материални и нематериални културни и исторически елементи в Долнодунавския лимес, организирани в: Главна ос, основни елементи, второстепенни елементи, страничен ареал, нематериално наследство и движимо културно- историческо наследство.
В дискусията "Превръщане на културно-историческия маршрут в туристически продукт - предпоставки, текущо състояние и перспективи на развитие" мнение изказаха експерти от общинската администрация: Цветана Игнатова- директор дирекция"Хуманитарни дейности", членове на НПО и директорът на РИМ- Силистра, Николай Тодоров.
Силистра ще бъде представена в туристическия маршрут- продукт с най- голям брой основни обекти от културно- историческото наследство.
Обсъдена бе Визията и стратегическата рамка на Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация на културно-исторически туристически маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България", както и Маркетинг на туристическите дестинации по Долнодунавския лимес като част от културно-исторически туристически маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България" .

Facebook коментари