Сряда, 29 Май 2024 г.

Ремонтират по проект за 1 133 589 лева земеделската гимназия в Силистра

На 12.07.2017г., д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра подписа договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C0 –S-01 с предмет "Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра".
Подписаният договор е във връзка с реализацията на проект: ,,Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа" изпълняван по Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014-2020г.
Избраният Изпълнител по договора е ДЗЗД "ДИРЕКТ СТРОЙ" - гр.Варна. Общата стойността на договора е 1 133 589,44 лв с ДДС. В обхвата на договора е включено изпълнение на следните дейности: изготвяне на инвестиционен проект - фаза "Технически", изпълнение на строително – монтажни дейности, съгласно изготвения Техническия проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството, съгласно Закона за устройство на територията.
Припомняме, че проект ,,Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа", изпълняван по Оперативна Програма ,,Региони в растеж" 2014-2020 стартира на 08.12.2016г., с планирана продължителност 30 месеца. Целта на проекта е да се предоставят условия за прилагане на качествени образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в ПЗГ ,,Добруджа" гр. Силистра, извършване на строително - монтажни работи на учебен корпус, общежитие и една работилница, включително закупуване на оборудване и обзавеждане на учебен корпус и общежитие.

Facebook коментари