Петък, 12 Август 2022 г.

В Спортното училище в Силистра се проведе съвместен урок на тема "История славянобългарска" с ученици

На 26.04.2017 г. в Спортно училище "Дръстър" – Силистра се проведе съвместен урок на тема "История славянобългарска" с ученици, участващи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1 в групата по Български език и литература за VI клас с ръководител Диана Йорданова, и с техните съученици със специални образователи потребности, които са на допълнителна подкрепа от РЦПППО с учител Ренета Бонева във връзка със "Седмица на отворените врати".
Целите, които си поставиха двете преподавателки, бяха да се обогатят и затвърдят знанията за живота на Паисий Хилендарски и значението на "Историята", да се усъвършенстват уменията за четене и извличане на информация от текст чрез работа в екип. На поканата за участие се отзоваха и родителите на някои ученици, които се включиха активно да помагат на децата.
Урокът започна със споделяне на мисли на известни личности за смисъла от изучаването на предмета история. Учениците бяха разделени на пет екипа, които носеха имената на последователите на братята Кирил и Методий. В работата на екипите бяха поканени да участват родителите и директорът на училището Петър Цветков. Същите се включиха с желание.
В непринудена обстановка децата отговаряха на въпроси, свързани с живота и делото на Паисий. От компютърна презентация, с богат снимков материал, децата си припомниха факти за бележития възрожденец. Всеки екип получи плик с въпрос, свързан с Предисловието на творбата. Учениците трябваше да прочетат текста и да запишат отговорите на лист. Всяка група търсеше отговор на въпрос, различен от тези на другите.
Докато учениците работеха, вървеше презентация, която представяше факти за създаване на "Историята". Записаните отговори бяха прочетени от говорителите на екипите и след това залепени на постер на дъската. Следващата задача бе свързана с отговор на два въпроса, свързани с темата.
В края на часа на учениците и гостите бяха раздадени номерирани свитъци с откъси от произведението. Всеки прочете на глас маркирания за него текст. По този начин, чрез верижно четене, участниците изразиха своето отношение към книгата, поставяща началото на Възраждането.
Лиляна ИВАНОВА

Facebook коментари