Събота, 20 Април 2024 г.

Възпитаниците на ПМГ представят на сцена ЦЪРКВА ЗА ВЪЛЦИ по европейски проект

Предстои премиера на група "Театрално изкуство" към ПМГ "Св. Климент Охридски" с ЦЪРКВА ЗА ВЪЛЦИ по Петър Анастасов, постановка на Станислав Георгиев, създадена по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Семейство се събира в родната къща, за да почете паметта на починалия баща. Тази семейна среща постепенно се превръща в кошмар, който като призрак се е стаявал в съзнанието на цялата рода. От миналото на героите изплуват дълго пазени тайни и премълчавани истини. Една история за разхлабени родови връзки, грехове и омраза, история за човешкото падение - лично, семейно и обществено.

Facebook коментари