Понеделник, 27 Март 2023 г.

Близо 500 са постъпилите на работа в реалната икономика в областта през март

През МАРТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 633 (два пъти повече в сравнение с февруари), което се дължи до голяма степен и на започналите сезонни дейности. Започналите работа безработни без квалификация са 231, с работническа професия - 277, а специалистите със средно специално и висше образование - 125. Една трета от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 101. Заетост е осигурена на 57 продължително безработни, както и на 26 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 491 безработни, което е три пъти повече от предходния месец. С посредничеството на бюрата по труда други 11 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през март.
Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 677, което надхвърля като брой местата през февруари точно два и половина пъти. Това е характерно за периода, когато започва активно търсене на работна ръка за сезонните дейности – голяма част от които в селското стопанство и туризма.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика значително се е увеличило и се изразява в заявените общо 626 места в бюрата по труда (с 405 повече от февруари). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (331), търговията (52), строителството (48), преработващата промишленост (42), транспорта и държавното управление (по 13), хотелиерството и ресторантьорството (10) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през март са заявени 51 работни места – предимно по националната програма "Асистенти на хора с увреждания".
Към края на март в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6573. Техният брой намалява с 304 в сравнение с края на февруари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 152 заети, 54 учащи и 73 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,4%, при 15,1% през предходния месец. /В сравнение с март 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за март 2017 г. е 8,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,7% /619 безработни лица/, следват общините Главиница - 33,4% /1113/, Ситово - 25,6% /385/, Алфатар – 24,5% /243/, Дулово – 19,5% /1888/, Тутракан – 9,4% /489/, и най-ниско в община Силистра - 7,9% /1836/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на март са 3156 (48,0%) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са 39%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 13%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 465.

Facebook коментари