Събота, 25 Март 2023 г.

Област Силистра се е стопила с още 807 души през 2016 година

От началото на деветдесетте години на миналия век демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Силистра е намаляло с 807 души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 7.1‰ . Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 7.7‰, а в селата - минус 6.8‰, или намалението на населението в област Силистра в резултат на естествения прираст се дължи на негативните демографски тенденции, както в градовете, така и в селата.
През 2016 г. община Кайнарджа е с положителен естествен прираст (4.1‰), а останалите шест общини в областта са с отрицателен естествен прираст.
С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Дулово (-4.2‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Алфатар (-17.6‰) и Тутракан (-10.3‰). Останалите три общини също са с отрицателен естествен прираст: Главиница (-7.3‰), Силистра (-8.3‰) и Ситово (-9.5‰).

Facebook коментари