Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Отремонтираха повредения колектор, наводнил руини от Х век в Силистра

Базиликата на Първата българска патриаршия по¬срещна Първа пролет в неби¬вал вид, тъй като от няколко дни нейните руини бяха потъ¬нали във фекално-битови води. Проверката показала, че причината е в некачест¬вено изпълнените строител¬ни дейности по изграждане на водния цикъл в града.
Докладна записка, ин¬формираща за проблема, е изпратена до община Сили¬стра още миналата година. Втора е адресирана до кмет¬ското ръководство преди броени дни. В резултат на това е разпоредена провер¬ка, установила некачестве¬ното изпълнение на строи¬телните работи по водния цикъл.
"Изпълнителите са за¬пушили бившия колектор и след приключване на стро¬ителните работи не са от¬пушили колектора и просто водата, която е от обилния дъжд, не може да се поема от другия канал и е изби¬ла тук в разкопките", каза за "Кворум медия" Александър Стефанов, кой¬то е специалист по вода и канализация.
Каналът е вече почистен, твърдят от "Ви К" ООД Сили¬стра, и очакват разрешение за изкопни работи, продъл¬жавайки с проверките, за да са сигурни, че няма други повреди.
За проблема алармираха специалисти от Регионалния историческия музей в града, което предизвика журнали¬стите да потърсят за комен¬тар професор дин Георги Атанасов, главен уредник на музея, който не скри безпо¬койството си.
"Тази фекално-битова маса е силно киселинна, по¬ради което вече част от кон¬сервационните запечатки са повредени, а тухлените пояси ерозират. Освен това много е пострадала и най-ранната крепостна стена на цитаделата на Дуросторум – Дръстър, която почти из¬цяло е затлачена от мръсо¬тиите. И най-важното е, че не може християнски храм с такава история да бъде под¬лаган на подобни въздейст¬вия – това е нелицеприятно и грешно."

Facebook коментари