Сряда, 15 Юли 2020 г.

Консорциумът "Ай Би Ес Бул Ес Ай"- ДЗЗД – София спечели конкурса "Е-област Силистра"

Областният управител д-р Владимир Янков утвърди крайното класиране на кандидатите за изпълнител на обществената поръчка с предмет "Изграждане на електронен портал в рамките на проект "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса".
При спазване на обявената методика и критерия за оценка на офертите – Икономически най-изгодна оферта, на основания чл. 71, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), на първите три места са класирани, както следва:
Първо място - консорциум "Ай Би Ес Бул Ес Ай"- ДЗЗД – София
Второ място – ДАВИД Холдинг АД – Казанлък;
Трето място – Консорциум ДЗЗД "Силис"-Силистра"

Като Възложител на поръчката, Областният управител определи за изпълнител участникът, класиран на първо място ( според изискванията на ЗОП, Възложителят има 5-дневен срок за това).
Решението, което е изпратено до всички участници в проведената процедура може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията (съгласно чл.120, ал. 2 от ЗОП).


Стойността на поръчката възлиза на 348 700 лв. (триста четиридесет и осем хиляди и седемстотин лева), което е с близо 50 хил.лв. (петдесет хиляди лева) по-малко от първоначално прогнозираната стойност.
Общата стойност на проекта е 693 736,10 лева. Той се осъществява по приоритетна ос "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Проектът се изпълнява в няколко основни етапа: В първия етап бяха осъществени проучвания и анализи на състоянието на административното обслужване в посочените структури на територията на областта, честотата и необходимостта от конкретни административни услуги, които да се предлагат пo електронен път, с "маршрутите" им, както и с необходимостта от унифициране на документите, свързани със заявяване и предоставяне на услугите.
Във втория етап (изпълнява се в момента) са дейности, които ще доведат до изграждане на Електронен портал на 11 целеви групи (7-те общини, областна администрация, НАП, РДНСК и РИОКОЗ).

Хронология на проведената процедура:
Процедурата за възлагане на обществената поръчка бе открита на 14 юни т.г., с Решение №1 на Областния управител. Обявлението бе публикувано в Регистъра на обществените поръчки на интернет адрес: www.aop.bg, на електронната страница на "Държавен вестник" и на страницата на "Официалния вестник" на Европейския съюз.
Сред изискванията към участниците бяха: общият оборот за последните три финансови години да е не по-малко от 2 млн. лв (два милиона лева); да има поне два проекта в съответствие с предмета на обществената поръчка, в това число - разработка на информационни системи за държавна или общинска администрация, консултантски услуги за анализ и/или оптимизация на на работни процеси или за разработка на процедури и правила, включително и за обратна връзка с потребителите на административните услуги в държавна или общинска администрация; да има минимум 5 ( петима) ключови експерта, които ще ичастват във внедряването на проекта с най-малко 3 -( три) годишен опит в същите или подобни по комплексност проекти.
След края на срока за прием на офертите бе назначена и Комисия, която проведе откритата процедура. Неин председател е зам. областният управител Тодора Цонева. Членове на комисията са директорът на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" (АПОФУС), експерти от областна администрация – старши юрисконсулт, старши счетоводител, старши експерт "финансово-стопански дейности и управление на собствеността" и двама външни експерти с квалификация, съответстваща на предмета на поръчката (на осн. чл. 34, ал.3 от ЗОП).
В рамките на периода 9–18 август 2010 г., в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, Комисията отвори, разгледа и оцени офертите на участниците.
В деловодството на администрацията постъпиха 11 оферти за участие.
Критерият за оценка беше икономически най-изгодната оферта.
Според дефиниция в Закона за обществени поръчки, икономически най-изгодна е тази оферта, "която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други."

Оценката и класирането на всяка оферта бе извършена по методика, разработена от Възложителя (Областния управител). Тя се проведе в два етапа:
В първия етап на оценката бе установено, че и 11-те участници отговарят на предварително зададените общи и квалификационни изисквания на Възложителя. Те доказват възможност за изпълнение на всички видове дейности, зададени в методологиите – техническо задание и спецификации по него.
Във вторият етап бяха оценени техническото и ценовото предложение. Комисията оцени съответствието между предложенията на участниците и техническите изисквания по всеки от критериите. Оценката е експертна. Всеки от показателите, по които се оценяват предложенията на участниците за съответствие с техническите изисквания, е с различна тежест:
Оценката на съответствието с качеството е с тежест 70 на 100 от общата оценка. Сред критериите са: описание и обосновка на избрания подход за реализация, визия за ключови технически въпроси, описание на методологията за софтуерна разработка и методологията за анализ на работните процеси и др.
Оценката на предложената цена е с тежест 30 на 100 от общата оценка.
Максималният брой точки в оценката на предложенията, която се изготвя по оценъчна формула е 100.
От 4-ма от участниците, Комисията изиска допълнителна информация заради констатирани неточности при предложените технически решения.
След като получи и разгледа писмените отговори, комисията оцени и техническите предложения на всички участници.
В процеса на работа, Комисията установи, че двама от участници в процедурата са предложили цена, която е с 30% по-ниска от средната стойност на предложенията в останалите оферти. От тях бе изискана подробна писмена обосновка на ценообразуването на предложението си. Това наложи срокът за работа на Комисията да бъде удължен до 31 август 2010 г.
При спазване на обявената методика и критерия за оценка на офертите – Икономически най-изгодна оферта, на основания чл. 71, ал.3 от Закона за обществени поръчки, Комисията класира участниците в избор за изпълнител.
Първо място - консорциум "Ай Би Ес Бул Ес Ай"- ДЗЗД – София
Второ място – ДАВИД Холдинг АД – Казанлък;
Трето място – Консорциум ДЗЗД "Силис"-Силистра"...
На 30 август 7-членната комисия предаде на Областния управител протокола от проведената процедура и цялата документация по нея.
В качеството си на Възложител на обществената поръчка, д-р Владимир Янков утвърди класирането на участниците и определи изпълнителя на обществената поръчка.

Припомням:
Изпълнението на обществената поръчка включва следните основни дейности: Привеждане на интернет страниците на областна администрация Силистра и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация; Надграждане и оптимизация на системите за документооборот, съгласно изискванията на Закона за електронното управление; Реализация на комплексни административни услуги чрез развитие на инфраструктурата за обмен на данни между администрациите; Развитие на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство; Разработка на софтуер –с цел публикуване в интернет пространството на регистрите на общините с публичен характер и др.;
Очаквани резултати от изпълнението на поръчката: разработени и публикувани интернет страници на областна администрация Силистра и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация ориентирани към предоставяне на административни услуги по електронен път; Уеднаквени минимални функционални възможности на документооборотните системи съгласно Закона за електронното управление; Реализиране на не по-малко от 20 комплексни електронни административни услуги; Актуализирани ведомствени информационни системи на административните структури в рамките на област Силистра, които ще могат да предоставят данни и документи с цел автоматично или автоматизирано изработване на избраните услуги. Реализиран областен портал за предоставяне на административни услуги чрез интернет и др.

Facebook коментари