Събота, 04 Юли 2020 г.

Отварят офертите по проект "Е-област Силистра" на 9 август 2010 г, от 14.00 ч. Проектът е на стойност 693 736,10 лева

На 9.08.2010 г. (Понеделник) от 14 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Силистра, ще бъдат отворени офертите по откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по проект "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса", в изпълнение на Договор А09-31-29С/12.06.09 г. по Оперативна програма "Административен капацитет’.
На 14.06.10 г. с решение на областния управител д-р Владимир Янков бе открита процедура за обществена поръчка по ЗОП (закона за обществените поръчки) с предмет: "Изграждане на електронен портал в рамките на проект "Е-област Силистра-по-добри условия за гражданите и бизнеса". С тази процедура се преминава към изпълнение на втория етап от проекта.
Изпълнението на обществената поръчка включва следните основни дейности: Привеждане на интернет страниците на областна администрация Силистра и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация; Надграждане и оптимизация на системите за документооборот, съгласно изискванията на Закона за електронното управление; Реализация на комплексни административни услуги чрез развитие на инфраструктурата за обмен на данни между администрациите; Развитие на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство; Разработка на софтуер –с цел публикуване в интернет пространството на регистрите на общините с публичен характер и др.;
Чред очаквани резултати от изпълнението на поръчката са: Разработени и публикувани интернет страници на областна администрация Силистра и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация ориентирани към предоставяне на административни услуги по електронен път; Уеднаквени минимални функционални възможности на документооборотните системи съгласно Закона за електронното управление; Реализиране на не по-малко от 20 комплексни електронни административни услуги; Актуализирани ведомствени информационни системи на административните структури в рамките на област Силистра, които ще могат да предоставят данни и документи с цел автоматично или автоматизирано изработване на избраните услуги. Реализиран областен портал за предоставяне на административни услуги чрез интернет и др.

Общата стойност на проекта "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса" е 693 736,10 лева. Той се осъществява по приоритетна ос "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" по Оперативна програма "Административен капацитет", финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
Крайната цел е Областната администрация, съвместно с регионално представените институции и ведомства и общинските администрации в Област Силистра, да създадат организационни и технически възможности за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високите стандарти за качество.

Facebook коментари