Сряда, 22 Януари 2020 г.

Социалната стратегия трябва да бъде готова до края на месец октомври

Вчера (27.07.2010 г.) в заседателната зала на областна администрация-Силистра се проведе Втората работна среща по планиране на социалните услуги, които ще залегнат в Областната стратегия.
В срещата, продължила през целия ден, участваха над 40 души - представители на 7-те общини на област Силистра, Неправителствени организации, РЦЗ, регионалния инспекторат по образование и социални заведения.
Заместник областният управител Денка Михайлова посочи, че от особено значение е да бъдат откроени основните дефицити в настоящите социални услуги, те да се дефинират точно, за да бъдат включени в Областната стратегия.
Основните принципи, които се спазват при планиране на услугите са равният достъп, качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги, както и обвързването им с адекватни финансови ресурси.
Директорът на "Социално подпомагане в Силистра Анелия Василева представи на вниманието на участниците в срещата Анализ на състоянието на населението в област Силистра. Той обхвана, демографска характеристика, икономическо развитие на Област Силистра, здравеопазване, образование, жилищни условия, анализ на групите в риск, факторите, които пораждат риск за различни групи от населението и др.
Изводите, които се налагат са, че се наблюдава застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; ниска раждаемост; висока смъртност и отрицателен естествен прираст; намаление на броя на лицата в трудоспособна възраст; устойчива тенденция към миграционно движение; ниска гъстота на населението и особено в малките общини, безработните с основно и по-ниско образование намаляват за сметка на младите хора до 29 години, които нарастват, търсенето на труд в реалната икономика /първичен пазар на труда/ остава ограничено като голяма част от работните места са в сезонни дейности...
Консултантът от УНИЦЕФ Антоанета Янкабакова, която подпомага областния екип изтъкна, че сред изводите, породени от анализа, е концентрацията на социални услуги в областния център, което е породило дисбаланс в разпределението им. В институциите има много по-малко хора, от колкото са реално нуждаещите се от услугите, предлагани в тях – домовете за стари хора са пример за това.
Разпределени в групи, участниците разискваха и формулираха потребностите на хората в областта и услугите, които да им бъдат предоставяни. Дейността им протече в няколко направления: подкрепа за деинституционализация, подкрепа за Деца в риск и техните семейства, подкрепа за Деца с увреждане и техните семейства, подкрепа за възрастни с увреждане, подкрепа за самотно живеещи стари хора в риск, развитие на капацитет за предоставяне на социални услуги - Развитие на човешките ресурси; междуинституционално и междуобщинско сътрудничество
Областната стратегия, трябва да бъде разработена до края на месец Октомври т.г.

Facebook коментари