Неделя, 16 Юни 2024 г.

Какво решава Министерски съвет утре, 8 ноември 2023 г.

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 8 ноември, от 10.30 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛА КАРАИВАНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ" ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОНОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗ 2023 Г. ДОБРОВОЛНИ ФИНАНСОВИ ПРИНОСИ В РАЗМЕР 297 792 ЛЕВА.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРХУ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".
Внася: министър-председателят

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА "СОФИЯ УЕЛНЕС ПАЛАС" ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на земеделието и храните

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАЖЕВО, ОБЩИНА "ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ.
Внася: министърът на земеделието и храните

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТАРО СЕЛО, ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, И НА ГР. ТУТРАКАН, ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА.
Внася: министърът на земеделието и храните

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внасят: министърът на отбраната;
министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ (ПОДКРЕПА ЗА КОНТРОЛА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на околната среда и водите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МОНГОЛИЯ.
Внася: министърът на иновациите и растежа

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА-ДОМАКИН (HNS) И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ.
Внася: министърът на отбраната

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на околната среда и водите

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на финансите

17. ДОКЛА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ "ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на вътрешните работи

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ "ТЪРГОВИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЕНСИЯ.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ "ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на правосъдието

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 23 И 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на земеделието и храните

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ "ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ "БЮДЖЕТ" (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНИТЕ, РАЙОНИТЕ, КМЕТСТВАТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

Facebook коментари