Четвъртък, 25 Април 2024 г.
header

Продължават дейностите по проект "Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие"

Проектното предложение предвижда създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Бюджетът на проектното предложение е 48848,00 лева, а срокът за изпълнение на дейостите по проекта е 6 месеца.

Територията на местната инициативна група обхваща всички населени места от община Кайнарджа, всички населени места от община Алфатар и територията на следните 18 населени места от община Силистра, извън строителните граници на град Силистра: Айдемир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Сребърна, Ветрен, Професор Иширково, Бабук, Майор Ценович, Казимир, Сърпово, Главан, Богорово, Срацимир, Йорданово, Брадвари, Българка, Поп Кралево, Смилец.

Общият брой на населението в обхванатата по проекта територия по данни на НСИ към 31.12.2020 г. е 21635 жители, в т.ч.:

• Населението на Община Кайнарджа - 5001 жители;
• Населението на Община Алфатар - 2566 жители;
• Населението на 18-те населени места от община Силистра (без град Силистра в строителните му граници) - 14068 жители.

В рамките на проекта на 18.07.2023 г. беше учредена МИГ "Кайнарджа - Алфатар - Силистра".

В рамките на проекта бяха проведени 12 бр. еднодневна работна среща за най-малко 10 участници, 3 бр. еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници, 1 бр. еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници.

Създадена беше електронна страница, а в регионални медии ще бъде публикувана информация за проекта и процеса на разработване на стратегия за ВОМР по проекта.

Проведени бяха 3 бр. обучения на местни лидери и заинтересовани страни, както и еднодневно обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите за придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на Местна Инициативна Група на целевата територия.

Бяха извършени и проведени 3 броя анализи и проучвания за характеристиките, потенциала и състоянието на територията на МИГ.

Общата цел на проекта е:

Дългосрочно развитие на целевата територия Кайнарджа - Алфатар - Силистра чрез формирането на устойчиво партньорство на местно равнище за разработване и прилагане на интегрирана Стратегия за ВОМР, насочена към удовлетворяване на потребности на местните представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Специфичните цели на проекта са:

• Подпомагане на процеса по създаване на местна инициативна група (МИГ) "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" на целевата територия на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);

• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" на местно ниво;

• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие на МИГ "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" , финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" ;

• Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на МИГ "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" по повече от един фонд.


Дейностите се изпълняват от Община Кайнарджа, съгласно Административен договор РД50-77/22.03.2023 г за проект "Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие" за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
footer

Facebook коментари