Вторник, 05 Декември 2023 г.

Рекордно нисък брой на регистрираните безработни през септември

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.септември в област Силистра е 7,4%. Спадът на годишна база е с 1,0 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през септември 2022г. е 4,2%.

Регистрираните безработни от област Силистра (в бюрата по труда в Дулово, Силистра и Тутракан) в края на месец септември са 3380, което е с 445 или с 11,6% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 24,0% /374/, следвана от Главиница – 18,6% /620/, Ситово – 15,9% /240/, Алфатар – 13,8% /137/, Дулово – 7,9% /768/, Тутракан – 4,9% /258/ и най-ниско в Силистра – 4,2% /983/.

През м.септември 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 475 безработни. Регистрирани са и 76 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.
През м.септември броят на започналите работа регистрирани безработни е 339. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 32 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През м. септември най-голям е делът на започналите работа в сектора на образованието – 21%. Следват търговията – 13,7%, държавното управление – 10,8%, преработващата промишленост – 10,5%, селско стопанство – 6,5%, строителството – 5,9% и др.

През м.септември 81,0% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други 65 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места-20 по мерки за заетост, 23 по програми за заетост и 22 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Силистра през септември са 153. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в образованието (36%). Следват преработваща промишленост (15,0%), търговията (11,1%), държавното управление (10,4%) и др.
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели, персонал, полагащи грижи за хора, продавачи, чистачи, работници в добивната и преработващата промишленост, длъжности за войници и др.

Facebook коментари