Понеделник, 15 Април 2024 г.

НАП продава гараж в Силистра

НАП продава гараж в Силистрa, съобщават от Портала за продажби на приходната агенция.

Подписаният Велин Харизанов, публичен изпълнител при ТД на НАП Варна офис Силистра, съобщавам, че по изпълнително дело № 19140001371/2015г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес ТД на НАП Варна офис Силистра, ул. "Ген. Скобелев" № 8, на 07.07.2022г., от 10.30ч. за недвижим имот:

Гаражно помещение, находящо се в гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. "Хан Аспарух" № 23, с обща застроена площ 19,30 кв. м., заедно с 0,54% и. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място, използвано за офис, санирано, с ПВС дограма, ролетна щора, ел. захранване, при първоначална тръжна цена: 19740,00 (деветнадесет хиляди, седемстотин и четиридесет) лева без ДДС.

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 23.06.2022г. до 01.07.2022г., от 09.30ч. до 17.00ч., на адрес: гр. Силистра, ул. "Хан Аспарух" № 23, община Силистра, област Силистра, след предварителна уговорка с публичен изпълнител.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес: НАП офис Силистра, ул. "Генерал Скобелев" 8 всеки присъствен ден от 23.06.2022г. до 01.07.2022г.– от 09.00ч. до 17.30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 01.07.2022г., по банкова сметка с IBAN: BG39 IORT 7377 3300 3650 03 BIC: IORT BGSF в ТБ "Инвестбанк" АД, клон "Варна".

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Варна Офис гр. Силистра и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон 086/815-210
Eл. адрес: v.harizanov@ro19.nra.bg

Facebook коментари