Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

Последно за годината заседание на местния парламент в Силистра

В четвъртък на 16 декември ще се проведе последното за годината заседание за местния парламент в Силистра.

Общо десет точки са заложени в предварителния дневен ред на сесията, като една е внесена от председателя на местния парламент, а останалите от кмета д-р Юлиян Найденов.

По време на сесията ще бъде обсъден план- сметка на приходите и разходите за дейностите по чл. 66, ал. 1 пт ЗМДТ за 2022 г. и изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра, както и съгласие на Община Силистра да подаде проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", с наименование на процедурата "Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове /2022-2023/".

Д-р Димитрова внася докладна, касаеща предоставяне под наем на имотите – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. На сесията се очаква да бъде одобрен годишен отчет за изпълнението на концесионни договори за 2020 г.

Три докладни се касаят за отдаване на обекти под наем, последната докладна е одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за кабелно електрозахранване на ПИ с идентификатор 66425.504.534 по КК и КР на гр. Силистра, местност "Меджиди Табия".

Facebook коментари