Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Общинските съветници в Силистра ще заседават предпоследно тази година

Общо 12 точки ще разгледат общинските съветници в Силистра на предстоящата на 25 ноември /четвъртък/ сесия на местния парламент.

След предвидените в дневния ред питания, първата точка е внесената от кмета на общината д-р Найденов докладна свързана с
Даване на съгласие на Община Силистра да подаде проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", с наименование на процедурата "Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове /2022-2023/", както и обсъждане на промяна начин на трайно ползване на имоти – общинска собственост.

Една от докладните касае сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. /"Дръстър инженеринг" ЕООД / .

Следващата докладна, която ще бъде разгледана е сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. / ЗК "Златно зърно"/. Учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин., звучи следващата докладна, внесена от кмета на общината д-р Найденов.

Продължаване дейността на социалната услуга "Обществена трапезария" към Домашен социален патронаж, финансирана от Фонд "Социална закрила" към МТСП. , касае една от докладните. Промяна на капацитета на социалната услуга "Асистентска подкрепа" е предпоследната докладна, внесена от кмета на общината д-р Найденов.

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Силистра през 2022 година, касае докладна внесена от кмета на общината д-р Найденов.

Удължаване срока на действие на Решение №113 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание с Протокол №3 от 20.12.2019 г., във връзка с дейността "Кариерно ориентиране и консултиране" в Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей", гр. Силистра.

Facebook коментари