Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Силистренско сдружение в проект за изследване на домашното насилие

СНЦ "Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра" е бенефициент в провеждането на проекта "Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности", научаваме от сайта на организацията, която е изпълнител на няколко социални услуги. Проектът е актуален за периода 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г. и е в партньорство с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" с общо допустимото безвъзмездно финансиране в размер на 85 162 евро

Тематичният приоритет на проекта в раздел 4 е относно повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. Основни целеви групи са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Основна цел на проекта: е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. На базата на него ще бъдат предложени законодателни промени в България, ще бъдат изведени успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие, основано на пола.

Предвидени са разнообразни дейности в рамките на проекта: в ход е теоретично изследване за историческото развитие на общите и локални теособености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Великотърновски експертен екип (колегиум) от трима учени, специализирани в областта на етнопсихологията, социалната психология и психологията на развитието, извършват теоретичния анализ чрез проучване на наличната етнографска, психологическа и историческа литература.

Екипът изследва социалните роли на жената, мъжа и детето в контекста на семейството. В края на ноември 2021 г. се предвижда резултатите от изследването да бъдат описани в монография. Същата ще бъде отпечатана и предоставена на университетите и библиотеките в страната. Неин електронен вариант ще бъде публикуван за свободен достъп в интернет страниците на Великотърновския университет и Женско сдружение "Екатерина Каравелова". Предвижда се изследването да бъде включено в учебната програма по Етнопсихология на Великотърновски университет.

На база на теоретичния анализ ще бъде изготвена "Хронологична карта на българското семейство" с информация за историческото му развитие в отделните райони на България. Тя ще послужи за определяне на 14 области с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които през 2022 г. ще се проведе качествено изследване за полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството.

Facebook коментари