Събота, 20 Юли 2024 г.

Община Силистра оптимизира чрез конкурс системата за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Силистра чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за закупуване на контейнери по Проект за оптимизация на система за сметосъбиране и сметоизвозване в общината.

Настоящето задание е базирано на изготвения проект за оптимизация на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Силистра, включващ: достигане на оптимален брой на съдовете за отпадъци в Силистра съобразно генерираните отпадъци, поетапна подмяна на вида на част от използваните съдове в селата Айдемир и Калипетрово, обхващане на всички останали населени места на община Силистра в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци.

Процедурата за възлагане на доставка е разделена на три обособени позиции. Първата включва доставка на нови специализирани съдове за твърди битови отпадъци тип "Бобър" или еквивалентно - общо 498 броя нови специализирани съдове за ТБО. Във втората влизат 40 нови специализирани контейнери с вместимост 4 куб. м за битови отпадъци, а в третата - 200 броя улични кошчета за отпадъци.

Документация за участие може да се получи до 20 декември.

Facebook коментари