Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Агросеминар ще се проведе на 26 март в Силистра

Областната сруктура на асоцияцията на зърнопроизводителите в Силистра канят земеделските производители, на 26.03 (вторник) от 10.30 часа в заседателната зала на хотел Дръстър, където ще се проведе еднодневен семинар с няколко теми:

1. Проблемът почвена ерозия.

2. Частицата от пъзела наречена биология.

3. Иновации в почвените обработки, задържане на водата в почвата. - Лектори Професор Витауташ Лиакас и Георги Мантарлиев- Академия за фермери.

4. Натура 2000 и Необлагодетелствани райони. Лектор Вяра Стефанова

6. Проблеми и новости при сключването на споразумения за комасирано ползване на зем. земя.- Лектор Лилия Стоянова- началник отдел в дирекция " Поземлени отношения и комасация"

7.Намаляване на административната тежест при кандидатстване по проекти по ПРСР - Преслав Панев

8. Възлагане на обществени поръчки- лектор Димитър Златанов

Facebook коментари