Сряда, 25 Ноември 2020 г.

Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" в село Правда с проект за обучение на възрастни

Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий"село Правда в община Дулово е посочено в списък с одобрените училища като единствено за област Силистра за организиране и провеждане на обучение за възрастни. Обучението стана възможно след като училището кандидатства с проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към МОН .

"Проектът стартира на 6 ноември 2018г.- каза директорът на училището г-жа Сениха Неази-като изпълнение по дейност "Организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности за прогимназиален етап" по проект "Нов шанс за успех" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към МОН. В проекта са включени лица, които са завършили своето начално образование или ключова компетентност за начален етап с навършена възраст-16 години.Сформирани са две групи от общо 30 участника-по петнадесет за всяка група, с общ брой шест обучители от местното училище. Срокът за изпълнение е три последователни етапа, всеки с продължителност 3 месеца, предвидени съответно за V, VІ, и VІІ клас от училищното образование.Обученията се провеждат в адаптирани учебни програми и учебен план, утвърдени от министъра на образованието и науката."
На успешно завършилите обучението в курсовете ще бъдат издадени Удостоверения по условията и реда на Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

Facebook коментари