Вторник, 24 Май 2022 г.

ОИЦ-Силистра представи подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" на работни срещи в областа

Областен информационен център – Силистра проведе информационни срещи във всички общини от област Силистра за представяне на подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Подмярката се прилага посредством три отделни процедури за подбор на проекти:
• Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от договора за функционирането на ЕС;
• Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности;
• Инвестиции, насочени към развитие на занаяти.
Процедурата цели насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващи работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони, както и насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на "зелената икономика", включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
За трите процедури минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро. Финансовата помощ е в размер до 50% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро. Останалата част трябва да бъде собствено финансиране от страна на бенефициента.
Допустимите кандидати по подмярката са микропредприятия и земеделски стопани, които отговарят на определени изисквания.
Микропредприятия по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗМСП за такива с персонал по-малко от 10 души и годишен оборот и/или активи до 3,9 млн. лева. Те трябва да са регистрирани като ЕТ или ЮЛ по Търговския закон или Закона за кооперациите. За процедурата "Инвестиции, насочени към развитие на занаяти", кандидатът може да бъде и физическо лице, регистрирано по Закона за занаятите като упражняващо занаят.
Земеделски стопани, които желаят да кандидатстват по тази подмярка трябва да бъдат регистрирани по Наредба №3 от 1999 година, да имат минимален размер на стопанството си над 8 000 евро (измерен в стандартен производствен обем) и да имат най-малко 50% приходи от земеделски дейности за предходната финансова година.
Кандидатът задължително трябва да е със седалище/клон със седалище на територията на селски район.
Не са допустими дейности, свързани с развитието на туризма. Единствено изключение прави развитието на занаятчийски центрове с цел популяризиране на местния бит и култура.
Кандидатстването става електронно чрез системата ИСУН 2020. Проектното предложение се подписва с КЕП (квалифициран електронен подпис). Всички документи за кандидатстване, както и подробни Насоки за кандидатстване могат да бъдат намерени в секция "Отворени процедури", падащо меню Програма за развитие на селските райони, Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" на сайта www.eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 7 декември 2018 година, 17:30 часа.

Facebook коментари