Сряда, 17 Юли 2024 г.

РИОСВ в Русе ще изпълнява проект в "Сребърна"

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е бенефициент по проект в "Сребърна" , финансиран от ОП "Околна среда 2014-2020 г.", съобщиха от инспекцията. Проектът е на обща стойност 898 823 лева и е с продължителност 37 месеца. Основните му цели са възстановяване и поддържане на местообитания, оценени в Плана за управление в "неблагоприятно лошо състояние" .
С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на алувиалните гори с черна елша и планински ясен и на крайречните смесени гори от обикновен дъб,бял бряст,планински ясен и полски ясен.Основните мерки са свързани с отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове, лесовъдни дейности, охранителни мерки и закупуване на специализирана техника.
Проектът е продължение на предходен проект,осъществен в периода 2009-2012 година. Сега целта е да се извършат възстановяващи дейности и да се залесят освободените от инвазивни видове територии. До края на година ще се проведат процедури, свързани с избор на изпълнители за обследването за нуждите на лесовъдните дейности и доставчици на стоки и услуги. Очаква се първите мерки на терен да започнат в началото на 2019 година с настъпване на вегетацията, се казва в съобщението.

Facebook коментари