Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Публично бе обсъдено поемането на дългосрочен дълг от община Силистра

В заседателната зала на Община Силистра, вчера от 17.00ч. се проведе публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг
Зам.-кметът д-р Мирослав Тодоров в присъствието на зам.-кмета инж. Тихомир Борачев и експерти от администрацията и на двама граждани с мултимедийна презентация представи всички проекти, по които общината работи. Д-р Тодоров мотивира необходимостта от допълнително финансиране и начина по който то може да се осъществи.
Предложени за обсъждане бяха следните параметри на проекта за поемане на общински дълг:
Максимален размер на дълга - 8 000 000 /осем милиона/ лева
Валута на дълга - български лева /BGN/;
Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, револвиращ кредит, поет с договор за общински заем за рефинансиране на поетият дългосрочен дълг, одобрен с Решение № 532 от 22.04.2013 г. на Общински съвет гр. Силистра, както и за финансиране на нови обекти от инвестиционната програма на Община Силистра и проекти за програмен период 2014-2020, съгласно Приложение 1;
Начин на обезпечение на кредита - учредяване на ипотека на имоти, частна общинска собственост, съгласно Приложение 2;
Условията за погасяване:
• Срок на погасяване:
Окончателно погасяване - до 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;
Гратисен период за главницата - 36 месеца. По време на гратисния период, ползване на кредита като револвиращ, с възможност за многократно погасяване и усвояване на средства, необходими за мостовото финансиране по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в рамките на общия договорен размер на кредита;
След изтичане на гратисния период - до 84 месеца на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
• Източници за погасяване - чрез плащанията по Кохизиония фонд и Оперативните програми на ЕС, международни проекти, съгласно сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/;
Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други
• Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 4.5 % /четири цяло и пет на сто/ за целия период на дълга, формиран от тримесечен СОФИБОР плюс предложена от участниците надбавка;
• В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1. завишен с предложена от участниците надбавка;
• Такса, комисиони и други - до 0.05 % от размера на дълга.
На основание чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Силистра - отпускане на дългосрочният банков кредит да ще бъде отразено в бюджета на Общината за 2018 г., както следва:
Увеличава стойността на & 83-12 "Получени дългосрочни заеми от банки в страната" със 8 000 000 /осем милиона/ лева;
Намалява стойността на & 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС" с "-" 7 625 000 /седем милиона шестотин двадесет и пет хиляди/ лева;
Намаляване стойността на & 62-02 "Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС" с "-" 375 000 /триста седемедесет и пет хиляди/ лева.
По време на публичното обсъждане се води Протокол, в който са вписани въпросите на гражданите уважили с присъствието си обсъждането. Протоколът ще бъде неделима част от внесената докладна записка в Общински съвет Силистра.
Материали по публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Силистра - www.silsitra.bg, както и на таблото в сградата на Общинска администрация Силистра.

Facebook коментари