Сряда, 17 Април 2024 г.

Приключи конкурснат сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците"

През месец октомври и ноември 2017, шест ученически групи реализираха одобрените си проекти в рамките на конкурсна сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците", финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра.

Проектните дейности бяха насочени към една или повече области на действие – превенция на насилието, агресията тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на рисково поведение в интернет пространството, дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите; дейности по промотиране на пътна безопасност. В кандидатстващите групи участваха 97 деца и младежи, а очакванията им бяха идеите и посланията на проектите им да достигнат до близо 3000 техни връстници, до техни родители, учители и до обществеността като цяло. Общото одобрено финансиране беше в размер на 4880 лв.

За да представят осъществените проекти, представители на неформалните младежки групи и ръководителите на проектите бяха гости Общината. Супервайзърите на проектите наградиха участниците от името на г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и Председател на МКБППМН и ОСНВ.

Младите хора предоставиха кратки презентации за реализираните проекти, които можете да видите в сайта на Община Силистра.
1. Проект "Сексуално здраве" на група "Съмишленици" (ПЗГ "Добруджа");
2. Проект "Очи в очи с илюзията" на група " Алтруист" (ПГСУАУ "Атанас Буров");
3. Проект "Движи се безопасно" на група "Ентусиасти" (ПГМТ "Владимир Комаров");
4. "Да си добър е лесно" на група "Жълтите жирафи" (СУ "Н. Й. Вапцаров");
5. "Едно семейство" на група "Цветна дъга" (СУ "Н. Й. Вапцаров");
6. "Лаборатория за нови приятелства" на Основно училище "Отец Паисий".

В предходните години на инициативата 2013 – 2016 година са реализирани успешно 37 ученически проекта с общо финансиране 27304 лв.

Facebook коментари