Вторник, 28 Март 2023 г.

Административният съд отмени заповед на кмета на Силистра като нарушаваща свободите и правата на гражданите

На свое заседание на 24.09.2010 година Административният съд с председател Величка Маринова отмени заповед на кмета на Силистра инж.Иво Андонов. Заповедта под № 1188/ 21.09.2010 год. на кмета на Община Силистра издадена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 2 и 4 от ЗСММ бе обявена като незаконосъобразна и затова отменена.
Припомняме, че хората в селото искат смяна на кметския наместник на с. Богорово. Инициативен комитет решава на 22 септември и следващите дни да блокира пътя Силистра – Добрич, извън селото, на разклона, понеже едновременно се обхваща обиколния път и пътя който влиза в селото и минава през центъра на селото. Според протестиращите кметския наместник се самоназначил за председател на читалището и селяните не могат да влязат в читалището. В мотивите на съда да отмени заповедта се казва: " В заповедта не са изложени съображения защо кмета на Община Силистра счита, че тези протестни действия на жителите на с. Богорово ще препятстват движението на първокласния път от републиканска пътна мрежа Силистра – Добрич. Цитирането на нормите от закона не означава, че административния орган е изложил мотиви и съображения за своя административен акт. За да издаде такава заповед кмета на Община Силистра трябва да има несъмнени данни, че с действията си жителите на с. Богорово биха застрашили или нарушили правата и свободите на други граждани. Едва когато административния орган се увери, че има такава заплаха да се нарушат права и свободи на други граждани тогава би могъл да откаже издаването на разрешение за провеждане на исканото мероприятия. Като административен орган кмета действа при условията на оперативна самостоятелност. Тя е налице когато правната норма очертава една рамка за действие, в която компетентния орган може да прояви определена свобода на преценка при вземане на едно или друго решение в кръга на неговата компетентност. Издадената заповед е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК. Издаването на процесната заповед е нарушение на чл. 12 ал. 3 от ЗСММ, като е издадена след определения 24 часов срок от уведомяването, тоест 5 часа и 40 минути след времето когато административния орган е следвало да се произнесе. Освен това административния орган е немотивирал нарушение на чл. 59, ал. 2 т. 4 от АПК."

Facebook коментари